SREIM BRUXELLES gevestigd aan de Louizalaan 331 te 1000 Brussel, België, een vennootschap naar Belgisch recht geregistreerd bij de ECB onder het nummer BE 0713.430.842 en / of aan haar gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen (hierna " Groupe Serris "," wij "," ons "," ons ") zijn toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Om de aangesloten bedrijven en dochterondernemingen van de SERRIS Group te identificeren.Dit privacybeleid ("beleid") is bedoeld om aan te geven hoe we persoonlijke gegevens ("persoonlijke gegevens", "gegevens", "informatie") verwerken van onze klanten, sollicitanten, prospects, partners en leveranciers (hierna "u", "uw", "uw") die wij verzamelen of die u aan ons verstrekt (zie Sectie 2 hieronder).

Lees het volgende aandachtig om te begrijpen hoe we uw persoonlijke gegevens zullen gebruiken.


Ons beleid informeert u over:
1. De identiteit van de controller
2. Voor wie is dit beleid bedoeld?
3. Hoe verzamelen we uw gegevens?
4. De gegevens die we verzamelen
5. Cookies en andere tracers
6. Het gebruik van uw gegevens
7. Wettelijke basis voor het verwerken van uw gegevens
8. Openbaarmaking van uw gegevens
9. Overdracht van uw gegevens
10. Uw rechten
11. De beveiliging van de verzamelde gegevens
12. Het behoud van uw gegevens
13. Externe websites
14. Hoe weet ik of dit beleid is gewijzigd?
15. Hoe kunt u contact met ons opnemen?

1. De identiteit van de controller


De beheerder van uw persoonlijke gegevens is de SREIM Group. Als u vragen of verzoeken heeft met betrekking tot ons beleid of hoe we uw persoonlijke gegevens in het algemeen verwerken, neem dan contact met ons op via sectie 15 hieronder.

2. Voor wie is dit beleid bedoeld?Dit beleid is bedoeld voor onze:
- Klanten (namelijk enerzijds onze promotors, operators, institutionele beleggers of niet, verkopers van onroerend goed (banken, verzekeringen, fondsen, onroerend goed, andere natuurlijke of rechtspersonen), projectmanagers, belangrijkste nationale en internationale merken, en anderzijds onze huurders van bedrijfsruimten, bedrijfsruimten, kantoren, studentenwoningen en woningen) ("Klanten");
- Vooruitzichten (een promotor, operator, institutionele belegger of niet, verkoper van onroerend goed (banken, verzekeringen, fondsen, onroerend goed, andere natuurlijke of rechtspersonen), projectmanagers, een teken of een huurder die geïnteresseerd in het sluiten van een contract met ons);
- Partners (elke persoon of onderneming die kan tussenkomen om de activiteit van onze klanten te vergemakkelijken; [bijvoorbeeld om in te voegen]);
- Sollicitanten (dwz potentiële kandidaten voor een baan bij ons);
- Leveranciers (elk bedrijf dat diensten aan ons levert in het kader van onze activiteiten; [bijvoorbeeld om in te voegen]).

3. Hoe verzamelen we uw gegevens?


De informatie die we verzamelen, wordt door ons opgeslagen, gebruikt en beschermd in overeenstemming met:
- De verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EG ( algemene verordening gegevensbescherming) ("AVG"), inclusief de bijbehorende rectificaties;
- Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden;
- De Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens; En in alle gevallen, voor zover van kracht en van toepassing, inclusief elke wijziging (bijvoorbeeld bij besluit, verordening, besluit), wijziging of vervanging die van tijd tot tijd plaatsvindt (hierna gezamenlijk aangeduid als de ' wetgeving inzake gegevensbescherming ').
Afhankelijk van de aard van de relatie die u met de SREIM Group heeft, kunnen we uw persoonlijke gegevens (d.w.z. gegevens met betrekking tot een persoon die direct of indirect identificeerbaar zijn) op verschillende manieren verzamelen:
- Tijdens uw uitwisselingen met onze diensten (verkoop, acquisities, management, boekhouding, algemene diensten, HR), onze makelaars in onroerend goed (makelaars), dienstverleners;
- Wanneer u een contactformulier (papier of elektronisch) invult;
- Wanneer u een van onze websites bezoekt;
- Wanneer u rechtstreeks contact met ons opneemt via e-mail, telefoon, post, e-mail, bericht (toepassingen voor expresberichten, zoals Messenger), via onze website of anderen;
- Via de websites van onze dienstverleners en partners (bijv. IT-makelaar, websites voor studentenaccommodatie);
- Bij het samenstellen van uw aanvraag als onderdeel van een huuraanvraag;
- Tijdens evenementen en beurzen (bijv. onroerendgoedbeurzen), volgens onze uitwisselingen en vergaderingen.

4. De gegevens die we verzamelen


We verzamelen en verwerken de volgende gegevens:

- Uw persoonlijke identificatiegegevens (namen, voornamen, e-mail, telefoon, nationaal identificatienummer / sofinummer / paspoortnummer / Registratienummer in de nationale gids voor de identificatie van natuurlijke personen (NIR), geboortedatum, gezinssamenstelling, postadres, enz.);
- Tijdens elk bezoek aan onze websites verzamelen we automatisch technische informatie, waaronder het IP-adres dat wordt gebruikt om uw computer met internet te verbinden, het type browser en uw browserversie, de instelling tijdzone, type en plug-in versies van browser, besturingssysteem en platform; uw apparaat-ID, etc. ;
- Uw gegevens met betrekking tot uw professionele carrière (beroepskwalificaties);
- Uw financiële gegevens (gepubliceerde balansen, KBis, enz.);
- Beeldopnames: profielfoto;
- Uw financiële kenmerken (rekeningnummer, betaalmethoden, andere betalingsgegevens);
- Informatie over u uit berichten die u op websites van derden plaatst, of via een opmerking / kennisgeving of wanneer u contact met ons opneemt via e-mail, post, telefoon of een ander communicatiekanaal .

5. Cookies en andere tracers


Onze websites gebruiken cookies. Ze helpen ons u een goede ervaring te bieden wanneer u ze bezoekt en stellen ons ook in staat deze te verbeteren.

6. Het gebruik van uw gegevens


In overeenstemming met de wettelijke grondslagen (rechtsgrondslagen) ontwikkeld in sectie 7 hieronder, moeten het gebruik en de verwerking van uw gegevens voor een specifiek doel zijn (d.w.z. een doel). Uw gegevens worden verzameld en gebruikt voor de volgende doeleinden:

A. De uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen


- Analyse van uw aanvraag voor uw aanvraagdossier (op papier / online), huurfinanciering;
- Beheer van geschillen en geschillen met onze klanten, leveranciers en partners;
- Het beheer en de uitvoering van een dienst, met name het beheer van uw huurfinanciering, het beheer van de aankoop van bestaande of nieuwe gebouwen;
- Beheer van de acquisitie van bedrijfsaandelen;
- Behandeling van uw klachten;
- Het beheer van ons onroerend goed;
- Beheer van garanties en zekerheden;
- Beheer van onze contracten met onze leveranciers en partners;


B. Naleving van onze wettelijke en regelgevende verplichtingen


- Kennis van onze klanten;
- De strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme;
- Beheer van brand-, ongevallen- en andere risicoverzekeringen;
- Het voorkomen van fraude;
- Uitvoeren van interne en externe audits;
- Om financiële transacties met betrekking tot uw betalingen te verifiëren en uit te voeren;

C. De legitieme belangen van de SERRIS Group


- Beheer en monitoring van onze prospects;
- Verbetering van de kennis van onze klanten, de selectie en targeting van hen (met name om marktstudies / gegevensanalyses uit te voeren);
- Commerciële prospectie en marketingcommunicatie;
- Beheer en monitoring van onze leveranciers;
- Beheer en monitoring van onze partners;
- Om u te voorzien van informatie over de andere diensten die wij aanbieden en die voor u interessant kunnen zijn;
- Fraudepreventie en risicobeheer;
- Om uw aanvraag te onderzoeken en te beoordelen wanneer u zich aanmeldt via onze internetsites of een site van derden (bijvoorbeeld via LinkedIn);
- Om te reageren op al uw verzoeken / vragen wanneer u opzettelijk communiceert met onze diensten;
- Om onze websites te beheren en voor interne operaties, inclusief probleemoplossing, gegevensanalyse, tests, onderzoek en voor statistische en enquêtedoeleinden;
- Om onze websites en onze sociale netwerken te verbeteren om ervoor te zorgen dat de inhoud op de meest effectieve manier voor u en voor uw computer / apparaat wordt gepresenteerd;
- Als onderdeel van onze inspanningen om onze website te beveiligen en fraude te voorkomen;
- Om de effectiviteit van de advertentie- en marketingcampagnes die we aanbieden te meten of te begrijpen, en om u relevante advertenties te bieden;

D. Uw toestemming


- Voor (direct) marketingdoeleinden: om contact met u op te nemen om u uit te nodigen voor evenementen (bijv. handelsbeurs, onroerendgoedbeurs), om u passende, gepersonaliseerde marketinginhoud aan te bieden die waarschijnlijk u interesseren.

7. Wettelijke basis voor het verwerken van uw gegevens


Uw informatie wordt verzameld en verwerkt volgens de volgende rechtsgrondslagen:
- Uw informatie wordt verzameld en verwerkt als dit nodig is voor het nastreven van onze legitieme belangen, op voorwaarde dat uw fundamentele rechten en vrijheden niet worden aangetast (we gebruiken uw informatie bijvoorbeeld voor het verbeteren van kennis van onze klanten);
- Uw informatie wordt verzameld en verwerkt in het kader van de uitvoering van het met u gesloten contract, b.v. in het geval van een huurcontract of in het geval van een contract met een leverancier of partner;
- Als ze nodig zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan we zijn onderworpen; waarin
- Wanneer u uw toestemming hebt gegeven voor het verzamelen en verwerken van uw gegevens, b.v. als u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, kunnen we uw contactgegevens (bijvoorbeeld uw e-mailadres) gebruiken om u commerciële communicatie te sturen.

8. Openbaarmaking van uw gegevens


Voor de bovengenoemde doeleinden (zie paragraaf 6) kunnen we uw informatie delen met:
- andere entiteiten (filialen of dochterondernemingen) die deel uitmaken van de SERRIS Group zodat zij u hun specifieke diensten kunnen aanbieden en u kunnen informeren over hun activiteiten.
- onze zakenpartners [bijvoorbeeld om in te voegen zonder een naam te noemen, maar eerder categorieën];
- openbare autoriteiten (inclusief gerechtelijke en politie-autoriteiten);
- banken en verzekeraars;
- onze professionele adviseurs (bijv. van gereglementeerde beroepen);
- onze IT-dienstverleners;
- onze dienstverleners of onderaannemers aan wie wij specifieke operationele functies of diensten toevertrouwen [bijvoorbeeld om in te voegen zonder een naam maar eerder categorieën te vermelden];
- onze marketingserviceproviders;
- online betalingsdienstaanbieders;
- leveranciers van analyses en zoekmachines die ons helpen onze site te verbeteren en te optimaliseren, zoals Google Analytics;
We zullen ook informatie bekendmaken aan derden:
- in geval van aankoop of verkoop van een bedrijf of activa, behouden wij ons het recht voor om uw gegevens bekend te maken aan de verkoper of koper van dit bedrijf of deze activa;
- tijdens dergelijke transacties, als de SERRIS Group of al haar activa door een derde zouden worden gekocht, zal informatie over haar klanten een van de overgedragen activa zijn;
- als we verplicht zijn om uw gegevens bekend te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om de rechten, eigendom of veiligheid van de SERRIS Group, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat het delen van informatie met overheidsinstanties (inclusief gerechtelijke en politieautoriteiten), met name in geval van gerechtelijke, administratieve of buitengerechtelijke procedures, inclusief tijdens procedures voor regelgevende instanties, of in het geval van 'cyberincident;
- als dit nodig is om een van de doeleinden te bereiken die worden beschreven in sectie 6 van dit beleid.

9. De overdracht van uw gegevens


We kunnen uw informatie buiten de Europese Economische Ruimte (EER) overdragen, inclusief naar de Verenigde Staten, indien nodig (i) om een van de doelstellingen in sectie 6 te bereiken en / of ( ii) om uw informatie bekend te maken aan een derde partij in overeenstemming met sectie 8 van dit Privacybeleid.
Als uw informatie buiten de EER wordt overgedragen, zorgen wij ervoor dat deze wordt beschermd door de volgende garanties:
- de wetten van het land waarnaar uw informatie wordt overgedragen, zorgen voor een passend niveau van gegevensbescherming (artikel 45 van de AVG); of
- de overdracht valt onder de gegevensbeschermingsbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie (artikel 46.2 van de AVG) of is onderworpen aan het EU-VS-privacyschild.
Als u meer wilt weten over de overdracht van uw gegevens en / of de geïmplementeerde garanties (inclusief hoe u een kopie kunt krijgen), aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via sectie 15 hieronder. hieronder.

10. Uw rechten


U hebt bepaalde rechten met betrekking tot de gegevens die wij over u verwerken. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen (zie contactgegevens hieronder):
- U hebt het recht om op een duidelijke, transparante en gemakkelijk te begrijpen manier te worden geïnformeerd over hoe wij uw informatie gebruiken. Daarom verstrekken wij u al deze informatie in dit beleid;
- U hebt recht op toegang tot de gegevens die we over u bewaren - we willen inderdaad dat u op de hoogte bent van de gegevens die we over u hebben en we willen u toelaten om te controleren of we uw gegevens verwerken in overeenstemming met toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (zie paragraaf 3);
- U hebt het recht om onder bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw informatie aan te vragen. In het geval van beperkte verwerking, blijven we uw gegevens opslaan, maar zullen we deze niet langer gebruiken;
- U hebt het recht om rectificatie van uw informatie te vragen als deze onjuist of onvolledig is;
- U hebt het recht om onder bepaalde omstandigheden uw gegevens uit onze systemen te laten wissen;
- U hebt het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop wij uw informatie behandelen of verwerken bij de nationale autoriteit voor gegevensbescherming:

o In België: bij de Autoriteit Persoonsgegevens (APD) https://www.autoriteprotectiondonnees.be/introduire-une-requete-une-plainte (FR) / https: //www.gegevensbeschermingsautoriteit. be / verzoek-klacht-Indienen (NL);
o In Frankrijk: bij de Nationale Commissie voor Gegevensbescherming (CNIL) https://www.cnil.fr/fr/plaintes;
o Zie voor andere landen de lijst hier;

- U hebt het recht om op elk moment en om een voor u specifieke reden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Als u van mening bent dat een van de behandelingen uw privacy schendt en / of u buitensporige schade toebrengt, kunt u dit recht gebruiken. U hebt met name het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden in te trekken. U kunt ons echter in geen geval beletten uw gegevens te verwerken als de verwerking noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van uw contract met de SERRIS Group; - U hebt het recht om, in bepaalde omstandigheden, uw gegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machineleesbaar en interoperabel formaat zodat u ze kunt hergebruiken voor uw eigen doeleinden in het kader van verschillende diensten (recht op portabiliteit ). Houd er echter rekening mee dat we bepaalde informatie kunnen bewaren voor juridische of administratieve doeleinden (bijvoorbeeld boekhoudkundige boekhouding).
In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en voor zover u onder de reikwijdte van deze wet valt, heeft u de mogelijkheid om ons (algemene of specifieke) richtlijnen met betrekking tot de instandhouding te communiceren, wissen en communicatie van uw gegevens na uw overlijden. Deze richtlijnen kunnen ook worden geregistreerd bij een vertrouwde digitale derde partij die is gecertificeerd door de CNIL. U kunt een persoon aanwijzen die verantwoordelijk is voor de uitvoering ervan. Anders zijn uw erfgenamen verantwoordelijk voor de uitvoering ervan.
Stuur ons voor alle bovengenoemde verzoeken een e-mail met "gegevensbeschermingsverzoek" als onderwerp en voeg een kopie van uw identiteitskaart of ander bewijs van uw identiteit toe ( bijv. rijbewijs) om ons te helpen ongeoorloofde toegang, wijziging of verwijdering van uw informatie te voorkomen. We zullen zo snel mogelijk reageren. Als we meer dan een maand nodig hebben (vanaf de ontvangst van uw verzoek) om op uw verzoek te reageren, houden we u op de hoogte.

11. De beveiliging van de verzamelde gegevens


We hebben een aantal beveiligingsmaatregelen op onze website geïmplementeerd om openbaarmaking of ongeautoriseerde toegang tot de verzamelde en / of ontvangen informatie te voorkomen. We hebben ernaar gestreefd veilige en betrouwbare websites te maken. Houd er echter rekening mee dat de vertrouwelijkheid van communicatie of ander materiaal dat naar ons wordt verzonden of dat we via onze websites of per e-mail aan derden doorgeven, niet kan worden gegarandeerd. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de beveiliging van informatie die via deze methoden wordt verzonden.
Alle informatie die u ons verstrekt, wordt bewaard op beveiligde servers. Wanneer u een wachtwoord hebt ontvangen (of gekozen) waarmee u toegang hebt tot bepaalde delen van onze websites, bent u verantwoordelijk voor het geheimhouden van dit wachtwoord. We vragen u om uw wachtwoorden niet te delen.

12. Het behoud van uw gegevens


De informatie die we verzamelen, wordt bewaard in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. In elk geval zal uw informatie niet langer worden bewaard dan nodig is om de doelstellingen in dit beleid te bereiken.
De bewaartermijn van uw gegevens is variabel en is gebaseerd op de volgende criteria:
- Onze contractuele rechten en verplichtingen met u;
- De gevoeligheid van uw gegevens;
- Veiligheidsredenen;
- Beperkingstermijnen onder toepasselijk recht (en);
- De richtlijnen uitgegeven door de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten (bijv. de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS), de CNIL, de APD); en
- De jurisprudentie van de rechtbanken en tribunalen in deze zaak;
Tenzij:
- de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk in de context van een daadwerkelijke of potentiële rechtszaak (we hebben deze informatie bijvoorbeeld nodig om onze rechten vast te stellen of te verdedigen), in welk geval we uw gegevens bewaren tot de einde van een dergelijke procedure; en / of
- bewaren is noodzakelijk om ons in staat te stellen te voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting (bijvoorbeeld voor belastingdoeleinden), in welk geval we uw informatie zo lang als nodig voor die verplichting bewaren.
< br />

13. Externe websites


Onze websites kunnen van tijd tot tijd links bevatten naar of van de websites van onze partnernetwerken, onze adverteerders of onze gelieerde ondernemingen. Als u een link naar een van deze websites en / of applicaties volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites en / of applicaties hun eigen gegevensbeschermingsbeleid hebben dat wij niet beheersen. Ze zijn daarom niet het onderwerp van dit beleid en wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor dit beleid. Lees dit beleid voordat u informatie naar deze websites en / of applicaties verzendt.

14. Hoe weet ik of dit beleid is gewijzigd?


Door onze websites te gebruiken, erkent u dat u de voorwaarden van dit beleid hebt gelezen en akkoord gaat met het verzamelen en gebruiken van uw informatie zoals hierboven aangegeven.
We kunnen dit beleid te allen tijde wijzigen, met name om rekening te houden met wijzigingen in wet- of regelgeving. Alle wijzigingen die we in ons beleid aanbrengen, worden op onze websites geplaatst en, indien van toepassing, per e-mail onder uw aandacht gebracht. We zullen de wijzigingen beschrijven op het tabblad "Wijzigingsgeschiedenis" [Wordt aangemaakt op de site].
Controleer deze pagina regelmatig voor updates of wijzigingen in ons beleid. Uw voortdurende gebruik van onze websites na de publicatie van deze wijzigingen impliceert uw aanvaarding ervan.
Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt op [datum van laatste update invoegen].

15. Hoe kunt u contact met ons opnemen?


Als u vragen of opmerkingen hebt over dit beleid, kunt u deze schriftelijk sturen naar het volgende adres: SREIM BRUXELLES SPRL, ter attentie van de juridische afdeling, Louizalaan 331 1000 Brussel, België; of per e-mail aan:…